HCkredit

Kontakt

5. května 296/34
358 01 Kraslice
+420 352 686 351

HCkredit

Napište nám

Kontaktujte nás
ihned pomocí
kontaktního
formuláře
.

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

Jak tepelné čerpadlo pracuje

Princip práce je stejný jako u běžné ledničky, mrazáku nebo klimatizace. Tepelné čerpadlo má uzavřený oběh speciální chladicí kapaliny, která se za nízkých teplot vypaří a absorbuje do sebe energii. Pára je stlačena kompresorem a tím se ohřeje. Za vyšší teploty pára předá teplo do topné vody, změní se na kapalinu a celý cyklus se znovu opakuje.

Stejně jako mraznička může odebírat teplo z potravin i při teplotě -20°C, může tepelné čerpadlo pracovat a odebírat teplo ze vzduchu nebo ze země i při tak extrémně nízkých teplotách.

Topný faktor tepelného čerpadla vyjadřuje efektivitu jeho práce. Udává, kolikrát více energie tepelné čerpadlo dodá, než spotřebuje. Topný faktor klesá s klesající teplotou, při které energii získává.

Jaký typ tepelného čerpadla zvolit?

Teplo ze vzduchu

Vzduch je jako zdroj tepla nejdostupnější, prakticky neomezený a dá se říci, že z ekologického hlediska nejvýhodnější, protože teplo odebrané vzduchu z okolí je opět do okolí vráceno tepelnými ztrátami objektu. Tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu, označovaná jako „vzduch-voda“, tedy nenarušují teplotní rovnováhu okolí. Teplo obsažené ve vzduchu se využívá přímo, výparníkem tepelného čerpadla přímo proudí venkovní vzduch.

Teplota vzduchu se v průběhu otopného období mění ve značném rozmezí. V souvislosti s tím se mění i topný výkon a topný faktor tepelného čerpadla. Při extrémně nízkých teplotách vzduchu topný výkon i topný faktor klesá. U moderních tepelných čerpadel ale není zhoršení energetických parametrů výrazné. Tepelná čerpadla PZP pracují efektivně a spolehlivě do teploty okolního vzduchu až –25 °C při teplotě topného média 40/35 °C.

Teplo ze země

Teplo obsažené v zemi, tzv. geotermální teplo, se zpravidla využívá nepřímo. Získáváme skrze vhodný výměník tepla zemní kolektor a teplo se převádí cirkulačním okruhem do výparníku tepelného čerpadla pomocí teplonosné kapaliny. Používaná teplonosná kapalina je nemrznoucí a ekologicky nezávadná. Cirkulaci teplonosné kapaliny zajišťuje oběhové čerpadlo. Cirkulující kapalina se ve výparníku tepelného čerpadla ochlazuje a v zemním kolektoru ji znovu ohřívá geotermální teplo. Aby takový odběr tepla mohl dlouhodobě (každou další otopnou sezónu) plnit svou funkci, měla by mít zemní vrstva v teplejším ročním období dostatek času na regeneraci do původního teplotního stavu.

Zemní kolektor pro získávání geotermálního tepla může být realizován dvěma způsoby. Buď jako horizontální, uložený v hloubce 1,5 až 2 m pod povrchem země, což je vhodné zejména pro menší topné výkony nebo jako vertikální, uložený ve vrtu (vrtech) hlubokém až 150 m. S vertikálním zemním kolektorem dosahuje tepelné čerpadlo „země-voda“ vyššího energetického efektu než s horizontálním kolektorem, který je uložen nízko pod povrchem země a v otopném období je ovlivňován nízkými teplotami okolí.

Teplo z vody

Teplo obsažené v podzemní vodě představuje rovněž teplo geotermální. I toto teplo mohou za určitých podmínek využívat tepelná čerpadla, označovaná jako „voda-voda“. Tak je tomu v případě, kdy voda má vhodné chemické složení, je dostatečně čistá, má po celé otopné období teplotu minimálně +8 °C a je k dispozici v dostatečném množství (např. pro tepelné čerpadlo o výkonu 10 kW je potřebné průtočné množství vody cca 25 l/min při teplotě +10° C). Voda je pak přímo přiváděna do výparníku tepelného čerpadla. Protože podzemní voda má ze všech přírodních zdrojů tepla v otopném období nejvyšší teplotu, je energetický efekt tepelných čerpadel „voda-voda“ nejlepší. Dostupnost tohoto zdroje tepla však nebývá příliš četná.

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Teplo z podzemní vody se získává tak, že voda je čerpána z čerpací studny do výparníku tepelného čerpadla. V něm se ochladí a ochlazená je vrácena do druhé, vsakovací studny.
Ta musí být dostatečně vzdálená a pokud možno umístěná tak, aby proudění podzemních vod směřovalo od vsakovací studny ke studni čerpací. Průtokem mezi oběma studněmi se voda v zemi opět ohřeje. Tak nedochází ani ke ztrátám podzemní vody, ani k poklesu jejího energetického potenciálu.

Na systém solárního ohřevu teplé vody a přitápění se v současné době vztahuje dotace z dotačního programu Zelená úsporám.

Podporované opatření Výše podpory rodinné domy Výše podpory bytové domy
Výměna neekologického zdroje vytápění na tuhá a kapalná fosilní paliva a elektrického vytápění za tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda
Instalace tepelného čerpadla země-voda, voda-voda do novostaveb
75 000 Kč 20 000 Kč / byt. jednotka
Výměna neekologického zdroje vytápění na tuhá a kapalná fosilní paliva a elektrického vytápění za tepelné čerpadlo vzduch-voda
Instalace tepelného čerpadla vzduch-voda do novostaveb
50 000 Kč 15 000 Kč / byt. jednotka

Momentálně doplňujeme reference